Załącznik do zarządzenia dyrektora 

Zespołu Szkół Samorządowych w Średniej Wsi 

z dnia 30 listopada 2010 r.

Regulamin

realizowania projektów edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum w Średniej Wsi

 

§ 1

1.     Projekty edukacyjne realizowane są przez uczniów w klasie drugiej gimnazjum.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ich realizacja może zostać dokończona lub przesunięta nie później niż do zakończenia pierwszego okresu nauki w klasie trzeciej.

§ 2

Czas trwania projektów powinien wynosić od jednego do trzech miesięcy i może być przedłużony przez opiekuna zespołu.

§ 3

Gimnazjum zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych środków.

§ 4

Na początku każdego roku szkolnego, wychowawca informuje uczniów klasy II i ich rodziców o warunkach realizacji projektu.

§ 5

W terminie do 15 października nauczyciele opiekunowie projektów przedstawiają dyrektorowi listę tematów. Tematyka może uwzględniać również propozycje złożone przez uczniów.

§ 6

1. Wyboru określonego tematu dokonują uczniowie do 31 października składając wspólną pisemną deklarację ze wskazaniem wszystkich członków zespołu.

2. Zespół liczy od 3 do 5 uczniów.

3. W przypadku gdy uczeń nie zdecyduje o wyborze tematu, opiekun projektu włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia.

§ 7

Opiekun projektu z zespołem uczniowskim wspólnie ustalają:

a) cele projektu

b) harmonogram realizacji działań projektu,

b) sposób dokumentowania prac,

d) kryteria oceny projektu,

e) sposób prezentacji projektu.

 

§ 8

1. Podczas pracy nad projektem opiekun projektu winien na bieżąco monitorować prace zespołu i poszczególnych jego członków oraz udzielać konsultacji i wskazówek.

2. Nauczyciele przedmiotów są zobowiązani do współpracy z opiekunem projektu.

§ 9

1. Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona od tematyki realizowanego projektu.

2. Prezentacje odbywają się „Dniu projektów” lub innym terminie, wyznaczonym przez dyrektora w uzgodnieniu z opiekunami poszczególnych projektów.

3. W zależności od tematyki projektu w prezentacjach jako obserwatorzy i zaproszeni goście mogą uczestniczyć:

a) uczniowie danej klasy,

b) uczniowie klas młodszych,

c) rodzice uczniów,

d) inne osoby, których obecność opiekun i uczniowie uznają za ważną i potrzebną ze względu na charakter projektu.

§ 10

1. Oceny projektu dokonuje opiekun, który może konsultować się z innymi nauczycielami przed jej dokonaniem.

2. Kryteria oceny projektu powinny uwzględniać:

a) sprawozdanie z realizacji projektu,

b) sposób prezentacji projektu,

c) pracę zespołową i indywidualną ucznia,

d) samoocenę uczniów.

3. Opiekun projektu przedstawia informację wychowawcy klasy o przebiegu realizacji projektu przez uczniów, ocenie projektu i poszczególnych uczniów.

4. Ocena ma charakter opisowy odrębnie dla każdego ucznia uczestniczącego w projekcie i kończy się stwierdzeniem uogólniającym: zaliczył / nie zaliczył

5. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

6. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego ma wpływ na jego ocenę zachowania zgodnie z zasadami zawartymi w statucie gimnazjum.

§ 11

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

2. Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana do końca nauki ucznia w gimnazjum.