Odznaki turystyczno-krajoznawczeRegulamin Młodzieżowej
Odznaki Krajoznawczej PTTK


Kronika MOK

Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza PTTK (MOK PTTK) jest odznaką jednostopniową zdobywaną indywidualnie przez młodzież szkolną w trakcie wycieczek rodzinnych, szkolnych lub innych. Warunkiem zdobycia odznaki jest spędzenie 6 dni na wycieczkach jedno- lub kilkudniowych i uzyskanie potwierdzeń odbycia wycieczek. Podczas uczestniczenia w wymaganej liczbie wycieczek należy zwiedzić co najmniej:
 • 3 obiekty zabytkowe: świątynie, dwory, pałace, ruiny zamków i twierdz, kaplice, krzyże pokutne, kuźnie, młyny wodne, wiatraki, fabryki;
 • 1 muzeum;
 • 1 rezerwat przyrody, park krajobrazowy lub narodowy (do wyboru);
 • 1 miejsce pamięci narodowej: bitew, wydarzeń historycznych, walk i męczeństwa;
 • 1 obiekt współczesny: współcześnie wzniesione zakłady przemysłowe, obiekty sportowe, osiedla mieszkaniowe.
Każdą wycieczkę z opisem obiektów krajoznawczych należy wpisać do „Książeczki-legitymacji MOK PTTK”. Znakomitym udokumentowaniem odbytych wycieczek może być kronika, w której znajdą się samodzielnie wykonane zdjęcia, odciski pieczęci, widokówki, pamiątki i potwierdzenia wykonanych zadań oraz opisy wycieczek i zwiedzanych obiektów. Uprawnionymi do potwierdzenia odbycia wycieczki są nauczyciele, opiekunowie, rodzice, przewodnicy i przodownicy turystyki.Regionalna Odznaka Krajoznawcza (ROK) ma dwa stopnie: brązowy i srebrny. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 7 roku życia. Punkty do ROK można zdobywać, zwiedzając odpowiednią liczbę dowolnie wybranych przez siebie obiektów krajoznawczych spośród zabytków architektury, muzeów, miejsc pamięci narodowej, rezerwatów przyrody, parków zabytkowych i krajobrazowych. Stopień brązowy tej odznaki zdobywa się, zwiedzając ww. obiekty krajoznawcze w miejscu zamieszkania oraz najbliższej okolicy (do 40 km), a stopień srebrny - w województwie związanym z miejscem zamieszkania.

Stopień

brązowy

srebrny

Razem

20

40

w tym co najmniej:

zabytków architektury

4

8

muzeów, izb regionalnych

1

3

miejsc pamięci narodowej

2

4

rezerwatów przyrody

1

2

parków zabytkowych

1

2

parków krajobrazowych

1

2


Książeczka ROKRegulamin Odznaki
Krajoznawczej PTTK

Odznaka Krajoznawcza Polski (OKP) ma cztery stopnie: brązowy, srebrny, złoty i złoty z szafirem. Poszczególne stopnie Odznaki Krajoznawczej Polski zdobywa się, zwiedzając najciekawsze miasta w kraju, parki narodowe oraz odpowiednią liczbę obiektów krajoznawczych spośród ponad 400 najbardziej charakterystycznych w Polsce, wymienionych w Kanonie Krajoznawczym Polski, stanowiącym integralną część regulaminu.

Stopień

brązowy

srebrny

złoty

Najciekawsze miasta

2

3

5

Parki narodowe

2

4

7

Zabytki

20

30

60

Muzea

10

20

40

Inne obiekty krajoznawcze

10

20

40

OKP w stopniu złotym z szafirem uzyskuje się po zwiedzeniu wszystkich obiektów krajoznawczych wymienionych w Kanonie Krajoznawczym Polski.

Podstawą weryfikacji obu odznak (ROK i OKP) jest kronika wycieczek krajoznawczych prowadzona przez zdobywającego w dowolnej formie. Kronika powinna być prowadzona w sposób chronologiczny i zawierać daty odbycia wycieczek oraz potwierdzenia zwiedzenia obiektów. Potwierdzeniem zwiedzenia danego obiektu może być pieczątka, bilet wstępu, fotografia, własny opis obiektu lub imienny podpis, obecnego podczas wycieczki, członka kadry programowej PTTK, instruktora harcerskiego lub nauczyciela.


Odznaka „Przyjaciel Schronisk Młodzieżowych” składa się z 5 stopni: dziecięcej, małej w stopniu brązowym, srebrnym i złotym oraz dużej z laurem. Warunkiem uzyskiwania kolejnych stopni odznaki są noclegi w odpowiedniej ilości schronisk młodzieżowych na terenie kraju. Odznakę dziecięcą przyznaje się dzieciom w wieku 6-10 lat za 3 noclegi w schroniskach, a pozostałe mogą zdobywać członkowie PTSM po ukończeniu 10. roku życia (warunek przynależności do PTSM nie dotyczy zdobywających odznakę małą w stopniu brązowym).

Odznaka mała w stopniu

brązowym

srebrnym

złotym

Ilość noclegów w schroniskach

5

10

20

Odznakę dużą z laurem przyznaje się po spełnieniu poniższych warunków:
 • nocleg w 25 schroniskach w tym co najmniej 10 całorocznych;
 • przedłożenie w Oddziale PTSM weryfikującym odznakę pisemnych uwag o pracy 5 schronisk.
Pobyt w określonym schronisku może być zaliczany tylko raz do każdego stopnia odznaki. Miejscowości – schroniska dla każdego rodzaju odznaki mogą się powtórzyć w różnych terminach.

Potwierdzenia pobytu w schroniskach zbiera się w „Książeczce Odznaki” lub założonym zeszycie. Zeszyt powinien zawierać dane osobowe: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania. „Książeczka Odznaki” lub zeszyt będą podstawą do przyznawania kolejnych stopni odznaki.

Regulamin odznaki
„Przyjaciel Schronisk Młodzieżowych”


Regulamin Górskiej
Odznaki Turystycznej PTTK

Górska Odznaka Turystyczna PTTK (GOT PTTK) została ustanowiona w 1935 r. Jeżeli trasa wycieczki jest ujęta w „Trasach punktowanych do GOT PTTK”, to należy stosować podaną tam punktację, w innym przypadku przyznaje się 1 punkt za każdy przebyty kilometr oraz 1 punkt za każde pokonane 100 m sumy różnic poziomów przy podejściach. Nie zalicza się punktów uzyskanych na wycieczkach przebytych tą samą trasą i w tym samym kierunku w toku zdobywania tego samego stopnia GOT PTTK. Ustanowiono następujące rodzaje odznaki:
 1. „W góry” – mającą trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty (do 7. roku życia);
 2. popularną – mającą jeden stopień;
 3. małą – mającą trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty;
 4. dużą – mającą trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty;
 5. „Za wytrwałość” – mającą dwa stopnie: mały i duży.
Ilości punktów koniecznych do zdobycia poszczególnych stopni odznaki:

  popularna  

mała

  brązowa  

  srebrna  

  złota  

60 pkt.

120 pkt.

360 pkt.

720 pkt.

W trakcie wycieczki należy zbierać w książeczce (na stronach na to przeznaczonych) potwierdzenia terenowe (z datami) z punktu początkowego, przejścia trasy oraz jej punktu końcowego, np. pieczątki zawierające nazwę miejscowości, schroniska PTTK i in. W przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzeń terenowych można je zastąpić wydrukami fotografii z datą lub wydrukami zawierającymi dokumentację kartograficzną i informacje dotyczące przebytych tras, a uzyskanymi dzięki zastosowaniu aplikacji na urządzenia mobilne.