Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi

w Średniej Wsi


Średnia Wieś, 2 lipca 2013 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W związku z realizacją projektu "SZLAK ATRAKCJI HISTORYCZNYCH, KULTUROWYCH I PRZYRODNICZYCH W ŚREDNIEJ WSI", współfinansowanego w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej "ALPY-KARPATOM", zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi "Umocowań do tablic informacyjnych".

Niniejsze zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Bieszczadów "GRODZISKO" w Średniej Wsi.

1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Bieszczadów "Grodzisko" w Średniej Wsi,
38-604 Hoczew, Średnia Wieś 122A,
NIP: 688-12-97-054,
e-mail: stowarzyszenie.grodzisko@gmail.com,
tel. 601-524-841
2. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie umocowań pod tablice informacyjne w ilości 7 sztuk:
- podstawy umocowania na grzybkach betonowych;
- konstrukcji drewnianej wraz z daszkiem;
- zaimpregnowanie i zabezpieczenie materiału;
- montaż tablic informacyjnych we wskazanych miejscach przez zamawiającego.
3. Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie powinno być zrealizowane nie później niż do 25 wrzeœnia 2013 roku.
4. Kryterium oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
- wykonanie artystyczne;
- termin realizacji;
- cena.
5. Miejsce i termin złożenia oferty oraz wybór:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: stowarzyszenie.grodzisko@gmail.com
do dnia 22 lipca 2013 roku do godz. 12:00.

Wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się na posiedzeniu komisji. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę, do zawarcia umowy. Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołania.

Decyzja o wyborze lub odrzuceniu wszystkich ofert nastąpi najpóźniej w dniu 31 lipca 2013 roku.


© 2013    Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi 38 - 604 Hoczew
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości stron proszę kierować do: WEBMASTERA