Załącznik do zarządzenia dyrektora 

Zespołu Szkół Samorządowych w Średniej Wsi 

z dnia 1 marca 2012 r.

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ŚREDNIEJ WSI

NA ROK SZKOLNY 2012/2013

 

Podstawa prawna:

 

1.     Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

2.     Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004r.w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych orz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ( Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232);

3.     Statut Przedszkola Samorządowego w Średniej Wsi;

4.     Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U. z 2007r. Nr 35, poz. 222);

 

I. Tryb postępowania rekrutacyjnego

 

1.     Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:

1)    Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola na tablicy ogłoszeń.

2)    Przyjmowanie „Kart zgłoszeń dzieci do przedszkola”.

3)    Powołanie Komisji rekrutacyjnej.

4)    Ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do przedszkola.

 

II. Zasady postępowania rekrutacyjnego

 

1.     Do Przedszkola Samorządowego w Średniej Wsi przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

2.     W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

3.     Dziecko w wieku 6 i 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

4.     Liczba oddziałów w przedszkolu wynosi 1.

5.     Liczba miejsc w przedszkolu wynosi 25.

6.     Podstawowa rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się raz w roku w terminie od 1 marca do 30 marca.

7.     O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrektor przedszkola.

8.     W sytuacji, gdy liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola jest większa niż liczba miejsc, dyrektor przedszkola powołuje Komisję rekrutacyjną.

 

III. Zasady ogłaszania rekrutacji

 

1.     Rekrutację ogłasza dyrektor przedszkola w formie:

1)    Pisemnych ogłoszeń na terenie przedszkola i wioski.

2)    Ogłoszenia na stronie internetowej Zespołu Szkół Samorządowych w Średniej Wsi.

2.     „Regulamin rekrutacji dzieci do przedszkola” udostępniony jest w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz stronie internetowej przez cały okres trwania rekrutacji.

3.     Termin składania przez rodziców lub prawnych opiekunów „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola upływa 30 marca.

 

IV. Dokumenty dotyczące rekrutacji

 

1.     Dokumenty składane przez rodziców / prawnych opiekunów do przedszkola to:

1)    „Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola”. Miejsce zatrudnienia rodziców /prawnych opiekunów/ powinno być potwierdzone przez zakład pracy.

2)    Inne dokumenty dołączone w miarę potrzeb.

 

V. Zadania Komisji Rekrutacyjnej

 

1.     W skład Komisji rekrutacyjnej wchodzą:

1)    dyrektor przedszkola – przewodniczący

2)    przedstawiciel rady pedagogicznej – członek

3)      przedstawiciel rodziców – członek

2.      Do przedszkola w pierwszej kolejności są przyjmowane:

1)    dzieci 6 i 5 – letnie,

2)    dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,

3)    dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnej egzystencji,

4)    dzieci z rodzin zastępczych,

5)    dzieci obojga rodziców pracujących zawodowo,

6)    dzieci już uczęszczające do przedszkola,

7)    dzieci, których rodzeństwo uczęszcza już do przedszkola,

 

3.     Komisja rekrutacyjna sporządza protokół z posiedzenia, do którego dołącza:

1)    Listę dzieci przyjętych do przedszkola.

2)    Listę dzieci nieprzyjętych do przedszkola.


 

VI. Przepisy końcowe

 

1.     Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na pobyt stały na terenie Gminy Lesko. Dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin mogą być przyjęte do przedszkola pod warunkiem posiadania wolnych miejsc oraz po zawarciu porozumienia przez Gminę Lesko z gminą, na terenie której dziecko mieszka w sprawie finansowania kosztów pobytu dziecka w przedszkolu.

2.      Wnioski rozpatrzone negatywnie podczas rekrutacji, na wniosek rodzica /prawnego opiekuna/ wpisywane są na listę dzieci oczekujących i rozpatrywane są ponownie przez dyrektora w miarę zwalniających się miejsc w przedszkolu w ciągu roku.

3.      Regulamin wchodzie w życie z dniem 1 marca 2012 r.