ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH

w Średniej Wsi


REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI BIESZCZADZKIEJ

I. Organizator

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Samorządowych w Średniej Wsi.

II. Uczestnicy

Mieszkańcy powiatu leskiego

III. Kategorie wiekowe

Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych (I – przedszkole i klasy 1-3 szkoły podstawowej, II – klasy 4-6, III – gimnazja IV – szkoły ponadgimnazjalne i dorośli)

IV. Cel konkursu

1. Budzenie zainteresowań kulturą własnego regionu.

2. Rozwijanie wrażliwości artystycznej

3.  Możliwość zaprezentowania własnych umiejętności

4. Integracja ze środowiskiem lokalnym

V. Zasady ogólne

1. Zgłoszenia do konkursu powinny być składane do dnia 21 maja br. telefonicznie, drogą elektroniczną lub osobiście w sekretariatach szkół w Hoczwi lub Średniej Wsi.

2. Zgłoszenia powinny zawierać: Imię i nazwisko (w przypadku występów grupowych imiona, nazwiska) wiek, wymagania techniczne, rodzaj akompaniamentu

VI. Kryteria oceniania

1.Dobór repertuaru

2.Ogólny wyraz artystyczny

3.Walory wokalne

VI. Terminy

Konkurs odbędzie się 1 czerwca br. podczas festynu przy Zespole Szkół Samorządowych w Średniej Wsi.

VII. Nagrody

1. Nagrody zostaną ufundowane ze środków projektu  „Młode Bieszczady”

VIII. Postanowienia końcowe

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą.

Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Dane osobowe uczestników konkursu mogą być przekazane fundatorowi nagród w celu wykonania przez niego obowiązków wynikających z regulaminu konkursu. W sprawie roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor.

Informacje o konkursie można uzyskać:

Osobiście: Zespół Szkół Samorządowych Średnia Wieś 172 38-604 Hoczew telefonicznie: Tel. 725103440, 607378104 Drogą elektroniczną: e-mail: biurotergim@gmail.com

Zapraszamy !


© 2014     Publiczne Gimnazjum w Średniej Wsi 38 - 604 Hoczew
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości stron proszę kierować do: WEBMASTERA