ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH

w Średniej Wsi


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Miejsca bliskie mojemu sercu”

I. Organizator

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Samorządowych w Średniej Wsi.

II. Uczestnicy

Mieszkańcy powiatu leskiego.

III. Kategorie wiekowe

Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych (I - do lat 9, II – do lat 12, III – do lat 20)

IV. Cel konkursu

1. Budzenie zainteresowań kulturą własnego regionu.

2. Rozwijanie wrażliwości artystycznej.

3. Możliwość zaprezentowania swoich prac przez amatorów.

V. Zasady ogólne

1.Przedmiotem konkursu są prace plastyczne wykonane samodzielnie, będące oryginałami, których tematyka wiąże się z podanym tytułem.

2. Format pracy plastycznej nie może być mniejszy niż A4

3. Technika wykonania jest dowolna.

4. Jeden autor może dostarczyć do dwóch prac.

5. Prace powinny być złożone w sekretariacie szkoły w Hoczwi lub Średniej Wsi.

6. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

7. Nad pracami czuwa nauczyciel koordynujący pracę konkursową.

8. Nadesłane prace należy opisać drukowanymi literami (tytuł pracy, imię i nazwisko autora, numer klasy oraz szkoły).

9. Autorzy prac nadsyłają oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do nadesłanych prac oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu.

10. Przesłane prace nie będą zwracane.

11. Udział w konkursie jest bezpłatny.

VI. Terminy

Prace wykonane zgodnie z wymogami organizatorów należy przekazać osobiście lub przesłać (nie ma możliwości dostarczania prac drogą elektroniczną) do dnia 21 maja 2014r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Zespół Szkół Samorządowych Średnia Wieś 172 38-604 Hoczew z dopiskiem Konkurs plastyczny „Miejsca bliskie mojemu sercu”

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty powstałe w transporcie oraz za ewentualne nieterminowe dostarczenie prac przez pocztę.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 1 czerwca 2014r. podczas festynu przy Zespole Szkół Samorządowych w Średniej Wsi.

VII. Ogłoszenie wyników i nagrody

1.Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie samorządu uczniowskiego. Laureaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród drogą telefoniczną lub przez  adres e-mail. do 25 maja br.

2. Nagrody zostaną ufundowane ze środków projektu  „Młode Bieszczady”

VIII. Postanowienia końcowe

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą.

Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Dane osobowe uczestników konkursu mogą być przekazane fundatorowi nagród w celu wykonania przez niego obowiązków wynikających z regulaminu konkursu. W sprawie roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor.

Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatora konkursu nadesłanych przez niego prac. Dzieła zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji w materiałach reklamowych. Uczestnik udziela nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej pracy. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości kategorii wiekowych w przypadku większej lub mniejszej ilości zgłoszonych uczestników.

Informacje o konkursie można uzyskać: Zespół Szkół Samorządowych Średnia Wieś 172 38-604 Hoczew Tel. 725103440, 607378104 e-mail: biurotergim@gmail.com

 

Zapraszamy !


© 2014     Publiczne Gimnazjum w Średniej Wsi 38 - 604 Hoczew
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości stron proszę kierować do: WEBMASTERA