ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH

w Średniej Wsi


REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O REGIONIE

„Moja mała ojczyzna”

I. Organizator

Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi przy współpracy z projektem „Młode Bieszczady”

II. Uczestnicy

Młodzież zamieszkała na terenie powiatu leskiego.

III. Kategorie wiekowe

Konkurs odbędzie się w jednej do trzech kategorii wiekowych w zależności od ilości zgłoszonych uczestników i rozbieżności ich wieku.

IV. Cel konkursu

1. Budzenie zainteresowań kulturą własnego regionu.

2. Rozwijanie świadomości uczestników.

3. Zachęcenie do samodzielnego wgłębiania się historię, kulturę i strukturę okolic.

V. Zasady ogólne

1. Zgłoszenia do konkursu powinny być składane do dnia 27 maja br. telefonicznie, drogą elektroniczną lub osobiście w sekretariatach szkół w Hoczwi lub Średniej Wsi.

2. Zgłoszenia powinny zawierać: Imię i nazwisko, wiek, klasę, adres szkoły.

VI. Terminy

Konkurs odbędzie się 28 maja br. w Zespole Szkół Samorządowych w Średniej Wsi o godz. 13:20

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 1 czerwca 2014r. podczas festynu przy Zespole Szkół Samorządowych w Średniej Wsi.

VII. Ogłoszenie wyników i nagrody

1.Testy zostaną sprawdzone przez komisję powołaną przez Organizatora. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie samorządu uczniowskiego. Laureaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród drogą telefoniczną lub przez  adres e-mail. do 31 maja br.

2. Nagrody zostaną ufundowane ze środków projektu  „Młode Bieszczady”

VIII. Postanowienia końcowe

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą.

Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Dane osobowe uczestników konkursu mogą być przekazane fundatorowi nagród w celu wykonania przez niego obowiązków wynikających z regulaminu konkursu. W sprawie roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor.

Informacje o konkursie można uzyskać:

Osobiście: Zespół Szkół Samorządowych Średnia Wieś 172 38-604 Hoczew telefonicznie: Tel. 725103440, 607378104 Drogą elektroniczną: e-mail: biurotergim@gmail.com

 

Zapraszamy !


© 2014     Publiczne Gimnazjum w Średniej Wsi 38 - 604 Hoczew
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości stron proszę kierować do: WEBMASTERA