Załącznik do zarządzenia dyrektora 

Zespołu Szkół Samorządowych w Średniej Wsi 

z dnia 27 lutego 2014 r.

REGULAMIN

rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum w Średniej Wsi

w roku szkolnym 2014/2015

 

I.      Podstawa prawna

Rekrutacja uczniów do szkoły podstawowej prowadzona jest na podstawie przepisów:

1)    ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z  późn. zm.);

2)    ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1265);

3)    ustawy  z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz. 7)

4)    rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu  przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232 z późn zm.)

5)    rozporządzenia MEN z dnia 4 października 2001 r. w sprawie przyjmowania osób nie będących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek (Dz.U. z 2001r. Nr 131, poz. 1458)

II.    Rekrutacja

1.    Do klasy I gimnazjum przyjmuje się:

1)    z urzędu – kandydatów zamieszkałych w obwodzie danego gimnazjum –
na podstawie zgłoszenia ( załącznik nr 1) złożonego w szkole w terminie do 25 kwietnia 2014 r,

2)    na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)(załącznik nr 2) - dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami – do 30 kwietnia 2014 r.

2.    Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum przyjmuje się kandydatów posiadających świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

3.    W przypadku zgłoszenia kandydata do klasy pierwszej publicznego gimnazjum należy przedłożyć do wglądu świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

4.    Do wniosku o przyjęcie kandydata do gimnazjum należy dołączyć:

1)    świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

2)    zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu,

3)    oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów, o których mowa w pkt 7

5.    Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 prowadzonych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły odbywa się w terminach określonych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty – Zarządzenie 4/2014 z dnia 13 lutego 2014r.:

1)    do 30 kwietnia 2014 r. - składanie wniosków uczniów klas szóstych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem szkoły,

2)    do 2 lipca 2014 r. godz. 1400 - składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach sprawdzianu oraz innych wymaganych dokumentów,

3)     do 4 lipca 2014 r. - ogłoszenie listy uczniów przyjętych do gimnazjum.

6.    Kandydatów do szkoły przyjmuje Dyrektor Szkoły.

7.    W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, kandydatów przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, z uwzględnieniem następujących kryteriów i ich wartości:

1)

Obowiązek szkolny w tej szkole spełnia rodzeństwo kandydata

7 pkt

2)

Miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie tej szkoły

5 pkt

3)

Średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej powyżej 4,00

3 pkt

4)

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki

2 pkt

5)

Kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej

1 pkt

6)

Kandydat pochodzi z rodziny samotnie wychowującej dzieci

1 pkt

 

8.    Spełnianie kryteriów, o których mowa w pkt 7 potwierdza się na podstawie oświadczeń.

9.    Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.

10. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gimnazjum nadal będzie dysponować wolnymi miejscami, Dyrektor Szkoły, w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Lesko,  wyznaczy termin postępowania  uzupełniającego.

11. Kandydaci niebędący obywatelami polskimi przyjmowani są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.