Załącznik do zarządzenia dyrektora 

Zespołu Szkół Samorządowych w Średniej Wsi 

z dnia 21 lutego 2014 r.

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ŚREDNIEJ WSI

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Podstawa prawna:

  1. Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., Nr 256, poz., 2572 z późniejszymi zmianami).
  2. Statut Przedszkola.

I. Harmonogram działań

 

§ 1. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:

1)        ogłoszenie  rekrutacji dzieci do przedszkola – luty,

2)        powołanie w przedszkolu komisji rekrutacyjnej - luty,

3)        składanie „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” przez rodziców dzieci już uczęszczających - do dnia 28 lutego,

4)        przyjmowanie „Wniosków o przyjęcie do przedszkola” od 3 do 28 marca,

5)      podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - do 11 kwietnia,

6)        potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia - do 18 kwietnia,

7)        podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych - do 25 kwietnia,

8)        składanie terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych wniosków do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola, (uzasadnienie sporządza się  w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem),

9)        składanie do dyrektora przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia;

10)    w przypadku posiadania wolnych miejsc przedszkole przeprowadza postępowanie uzupełniające do końca sierpnia roku szkolnego 2013/14.

II. Zasady postępowania rekrutacyjnego

§ 2. Do Przedszkola Samorządowego w Średniej Wsi przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat  (od 1.07.2008 r. do 31.12.2008 r.) zamieszkałe na obszarze gminy miasto Lesko.

§ 3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

§ 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

§ 5. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Dziecko 6 - letnie urodzone w okresie od 1.07.2008 r. do 31.12.2008 r. jeżeli nie rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu.

§ 6. Przyjęcia dzieci spoza terenu Miasta i Gminy Lesko mogą mieć miejsce tylko po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców.

§ 7. Dzieci już uczęszczające do przedszkola przyjmowane są na podstawie złożonych przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

§ 8. 1. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)      wielodzietność rodziny (3 i więcej dzieci),

2)      niepełnosprawność dziecka,

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców,

4)      niepełnosprawność obojga rodziców,

5)      niepełnosprawność rodzeństwa,

6)      samotne wychowywanie kandydata (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem),

7)      dziecko w rodzinie zastępczej.

2. Za każde spełnione kryterium kandydat otrzymuje 20 punktów.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące dodatkowe kryteria określone przez dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z organem prowadzącym:

1)      zatrudnienie obojga rodziców – 8 pkt

2)      zatrudnienie jednego z rodziców – 4 pkt

3)      deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu od 8 do 9 godzin – 3pkt

4)      kandydaci z rodzin objętych wsparciem Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesku – 2 pkt

5)      rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola – 2 pkt

6)      kandydat do przedszkola zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej , w której  funkcjonuje przedszkole – 1 pkt

§ 9.1 Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

2. Dyrektor publicznego przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.

3. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

III. Skład i zadania komisji rekrutacyjnej

§ 10. 1. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:

1)      przewodniczący – wyznaczony przez dyrektora placówki,

2)      przedstawiciel rady pedagogicznej - członek,

3)      przedstawiciel rady rodziców - członek.

2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1)    ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego;

2)    ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola. Listy winny zawierać:

a)  imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej, najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia oraz informację o liczbie wolnych miejsc;

b)  dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej;

3)    sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego;

4)    sporządzenie uzasadnień odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola;

5)    w przypadku posiadania wolnych miejsc przeprowadzenie postępowania uzupełniającego do końca sierpnia roku szkolnego.

IV. Obowiązki rodziców w procesie rekrutacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

§ 11. 1. Rodzic dziecka uczęszczającego do przedszkola zobowiązany jest do złożenia w placówce „Deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej”, w terminie wskazanym w § 1.

2. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola zobowiązani są do:

1)  Złożenia „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola” Do wniosku dołącza się:

a)  oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b)  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

c)  orzeczenie o niepełnosprawności rodziców lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).

d)  prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

e)  dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.);

f)   oświadczenie o zatrudnieniu;

g)  oświadczenie o objęciu rodziny wsparciem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

2)  Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

3)  Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka (§ 14 ust. 2 lit. b, c, d,e)

4)  Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

5)  Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003    r. o świadczeniach rodzinnych.

3.      Potwierdzenia, po procesie rekrutacji wyboru placówki poprzez złożenie podpisu na liście w placówce, do której dziecko zostało przyjęte.

4.      Rodzic dziecka przyjętego do placówki drugiego lub trzeciego wyboru, zobowiązany jest do odebrania kserokopii „Wniosku o przyjęcie do przedszkola” i przekazanie jej dyrektorowi przedszkola, do którego dziecko się dostało.

5.      Rodzic, którego dziecko nie zostanie przyjęte do trzech wybranych placówek ma prawo do ubiegania się o przyjęcie dziecka do przedszkola posiadającego wolne miejsca – rekrutacja uzupełniająca.

V. Zadania dyrektora przedszkola

§ 12. Wykonanie czynności przygotowawczych do pracy komisji rekrutacyjnej, w tym m.in.:

1)   powołanie przewodniczącego oraz komisji rekrutacyjnej;

2)   umieszczenie na tablicy ogłoszeń harmonogramu rekrutacji i niniejszego Regulaminu,

3)   rozpatrzenie odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

§ 13. Organizowanie prac komisji zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

VI. Przepisy końcowe

§ 14. Przez rodziców rozumie się też prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.

§ 15. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora.

§ 16. Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest;

1)     „Wniosek o przyjęcie dziecka  do przedszkola”,

2)    Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej”.