Załącznik do zarządzenia dyrektora 

Zespołu Szkół Samorządowych w Średniej Wsi 

z dnia 27 lutego 2014 r.

REGULAMIN

rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Średniej Wsi

w roku szkolnym 2014/2015

 

I.       Podstawa prawna

Rekrutacja uczniów do szkoły podstawowej prowadzona jest na podstawie przepisów:

1)      ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z  późn. zm.);

2)      ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1265);

3)      ustawy  z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz. 7)

4)      rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu  przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232 z późn zm.)

5)      rozporządzenia MEN z dnia 4 października 2001 r. w sprawie przyjmowania osób nie będących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek (Dz.U. z 2001r. Nr 131, poz. 1458)

II.    Termin rekrutacji

Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2014/2015 prowadzony jest w następujących terminach:

1)        ogłoszenie o rekrutacji dzieci do szkoły podstawowej – luty,

2)        składanie „Zgłoszeń dziecka do szkoły podstawowej” przez rodziców dzieci już uczęszczających - do dnia 25 kwietnia,

3)        przyjmowanie „Wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej” do 30 kwietnia

III. Obowiązek szkolny

  1. W roku szkolnym 2014/2015 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:

a.       urodzone w 2007 r.,

b.      urodzone w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.

  1. W roku szkolnym 2014/2015 dziecko urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., może rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego na wniosek rodziców.

IV. Zasady rekrutacji

1.      Do klasy I publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się:

1)      z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej –
na podstawie zgłoszenia ( załącznik nr 1),

2)      na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)(załącznik nr 2) - dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

  1. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.
  2. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, z uwzględnieniem następujących kryteriów i ich wartości:
1 Obowiązek szkolny w tej szkole spełnia rodzeństwo kandydata. 8 pkt
2 Miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie tej szkoły. 5 pkt
3 W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki. 2 pkt
4 Kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej. 1 pkt
5 Kandydat pochodzi z rodziny samotnie wychowującej dzieci. 1 pkt

4.      Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.

5.      Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

V.    Odroczenia

1.      W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone.

2.      Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły, wyłącznie w stosunku do dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.