Informacja z zarządzenia dyrektora
Zespołu Szkół Samorządowych w Średniej Wsi
z dnia 27 lutego 2015 r.

KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW

DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W ŚREDNIEJ WSI

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Podstawa prawna:

Art. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7 i 811), 
oraz Statut ZSS w Średniej Wsi, w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Lesko.

 

Kryteria przyjęć uczniów obowiązujące na II etapie postępowania rekrutacyjnego oraz odpowiadająca im wartość punktowa:

Lp. Kryterium Punkty
1 Obowiązek szkolny w tej szkole spełnia rodzeństwo kandydata. 7 pkt.
2 Miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie tej szkoły. 5 pkt.
3 Średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej powyżej 4,00. 3 pkt.
4 W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki. 2 pkt

W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w ust. 1, należy przedstawić odpowiednie oświadczenia zawierające klauzulę: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

Załączniki do pobrania:
Wniosek o przyjęcie kandydata do gimnazjum
Zgłoszenie ucznia do gimnazjum