Informacja z zarządzenia dyrektora
Zespołu Szkół Samorządowych w Średniej Wsi
z dnia 24 lutego 2015 r.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W ŚREDNIEJ WSI 

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

Podstawa prawna:

Art. 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7 i 811), 
w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Lesko.

 

Terminy rekrutacji do przedszkola:

1)   Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego do 20 kwietnia 2015 r.

2)   Drugi etap postępowania rekrutacyjnego do 30 kwietnia 2015 r.

3)   Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:

a)   ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola – luty,

b)   powołanie w przedszkolu komisji rekrutacyjnej – luty,

c)   składanie „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” przez rodziców dzieci już uczęszczających – do 27 lutego,

d)   przyjmowanie „Wniosków o przyjęcie do przedszkola” od 2 do 27 marca,

e)   podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – do 10 kwietnia,

f)   potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia – do 17 kwietnia,

g)   podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych – do 24 kwietnia,

h)   składanie w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych wniosków do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola (uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem),

i)   składanie do dyrektora przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

4)  Postępowanie uzupełniające, w przypadku posiadania wolnych miejsc, przedszkole przeprowadza do końca sierpnia roku szkolnego 2015/16.

 

Załączniki do pobrania:
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola