Informacja z zarządzenia dyrektora
Zespołu Szkół Samorządowych w Średniej Wsi
z dnia 27 lutego 2015 r.

TERMINY I KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW

DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚREDNIEJ WSI

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Podstawa prawna:

Art. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7 i 811), 
oraz Statut ZSS w Średniej Wsi, w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Lesko.

 

Terminy rekrutacji i składania dokumentów:

Lp. Termin Postępowanie – dokumenty
1 do 15 kwietnia 2015 r. Składanie zgłoszeń o przyjęcie do klasy pierwszej przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej – według wzoru określonego w Zarządzeniu Nr 14/O/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 12 lutego 2015 r.
2 do 25 kwietnia 2015 r. II etap rekrutacji, w przypadku wolnych miejsc: składanie wniosków wraz z załącznikami o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej przez uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej – według wzoru określonego w Zarządzeniu Nr 14/O/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 12 lutego 2015 r.
3 do 30 kwietnia 2015 r. Zakończenie II etapu rekrutacji: ogłoszenie wykazu dzieci przyjętych do klasy pierwszej szkoły podstawowej.
4 do 15 sierpnia 2015 r. Rekrutacja uzupełniająca, w przypadku wolnych miejsc.

 

Kryteria przyjęć uczniów obowiązujące na II etapie postępowania rekrutacyjnego oraz odpowiadająca im wartość punktowa:

Lp. Kryterium Punkty
1 Obowiązek szkolny w tej szkole spełnia rodzeństwo kandydata. 8 pkt.
2 Miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły. 5 pkt.
3 W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki. 2 pkt.
4 Uczeń uczęszczał do przedszkola w Średniej Wsi. 1 pkt

W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w ust. 1, należy przedstawić odpowiednie oświadczenia zawierające klauzulę: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

Załączniki do pobrania:
Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej
Zgłoszenie dziecka do szkoły podstawowej