Informacja z zarządzenia dyrektora
Zespołu Szkół Samorządowych w Średniej Wsi
z dnia 29 lutego 2016 r.

KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW

DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W ŚREDNIEJ WSI

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Podstawa prawna:

Art. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7 i 811), 
oraz Statut ZSS w Średniej Wsi, w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Lesko.

 

Kryteria przyjęć uczniów obowiązujące na II etapie postępowania rekrutacyjnego oraz odpowiadająca im wartość punktowa:

Lp. Kryterium Punkty
1 w szkole obowiązek szkolny realizuje rodzeństwo kandydata 6 pkt.
2 kandydat uczęszczał do szkoły w Gminie Lesko 5 pkt.
3 miejsce pracy obojga rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły 4 pkt.
4 miejsce pracy jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły 2 pkt.
5 krewni kandydata (dziadek, babcia) wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki zamieszkują w obwodzie szkoły 2 pkt

W celu wykazania spełniania kryterium, o którym mowa:
- w ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 lub pkt 5, rodzice kandydata przedstawiają stosowne oświadczenie zawierające klauzulę: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”;
- w ust. 1 pkt 3 lub pkt 4, rodzice kandydata przedstawiają zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w obwodzie szkoły.

 

Załączniki do pobrania:
Zgłoszenie ucznia do gimnazjum (składają uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły)
Wniosek o przyjęcie kandydata do gimnazjum (składają uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły)

Harmonogram rekrutacji do gimnazjum (załącznik do Zarządzenia Podkarpackiego Kuratora Oświaty)