Informacja z zarządzenia dyrektora
Zespołu Szkół Samorządowych w Średniej Wsi
z dnia 29 lutego 2016 r.

TERMINY I KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW

DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚREDNIEJ WSI

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Podstawa prawna:

Art. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7 i 811), 
oraz Statut ZSS w Średniej Wsi, w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Lesko.

 

Terminy rekrutacji i składania dokumentów:

Lp. Termin Postępowanie – dokumenty
1 do 15 kwietnia 2016 r. Składanie zgłoszeń o przyjęcie do klasy pierwszej przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej – według wzoru określonego w Zarządzeniu Nr 14/O/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 12 lutego 2015 r.
2 do 10 czerwca 2016 r. II etap rekrutacji, w przypadku wolnych miejsc: składanie wniosków wraz z załącznikami o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej przez uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej – według wzoru określonego w Zarządzeniu Nr 14/O/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 12 lutego 2015 r.
3 do 30 sierpnia 2016 r. Zakończenie II etapu rekrutacji: ogłoszenie wykazu dzieci przyjętych do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

 

Kryteria przyjęć uczniów obowiązujące na II etapie postępowania rekrutacyjnego oraz odpowiadająca im wartość punktowa:

Lp. Kryterium Punkty
1 w szkole obowiązek szkolny realizuje rodzeństwo kandydata 6 pkt.
2 kandydat uczęszczał do przedszkola w Gminie Lesko 5 pkt.
3 miejsce pracy obojga rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły 4 pkt.
4 miejsce pracy jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły 2 pkt.
5 krewni kandydata (dziadek, babcia) wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki zamieszkują w obwodzie szkoły 2 pkt

W celu wykazania spełniania kryterium, o którym mowa:
- w ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 lub pkt 5, rodzice kandydata przedstawiają stosowne oświadczenie zawierające klauzulę: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”;
- w ust. 1 pkt 3 lub pkt 4, rodzice kandydata przedstawiają zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w obwodzie szkoły.

 

Załączniki do pobrania:
Zgłoszenie dziecka do szkoły podstawowej (składają uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły)
Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej (składają uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły)