Informacja z zarządzenia dyrektora
Zespołu Szkół Samorządowych w Średniej Wsi
z dnia 28 lutego 2017 r.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W ŚREDNIEJ WSI 

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Podstawa prawna:

Art. 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7 i 811), 
w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Lesko.

 

Terminy rekrutacji do przedszkola:

1)   Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego do 28 kwietnia 2017 r.

2)   Drugi etap postępowania rekrutacyjnego do 24 maja 2017 r.

3)   Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:

a)   ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola – luty,

b)   powołanie w przedszkolu komisji rekrutacyjnej – luty,

c)   składanie „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” przez rodziców dzieci już uczęszczających – do 15 marca,

d)   przyjmowanie „Wniosków o przyjęcie do przedszkola” od 1 do 31 marca,

e)   podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – do 20 kwietnia,

f)   potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia – do 25 kwietnia,

g)   podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych – do 28 kwietnia,

h)   składanie w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych wniosków do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola (uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem),

i)   składanie do dyrektora przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

4)  Postępowanie uzupełniające, w przypadku posiadania wolnych miejsc, przedszkole przeprowadza do końca sierpnia roku szkolnego 2016/17.

 

Załączniki do pobrania:
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (dla dzieci, które uczęszczały do przedszkola w roku poprzednim)
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola (dla dzieci, które starają się o przyjęcie do przedszkola)