Informacja z zarządzenia dyrektora
Zespołu Szkół Samorządowych w Średniej Wsi
z dnia 28 lutego 2017 r.

TERMINY I KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW

DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚREDNIEJ WSI

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Podstawa prawna:

Art. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7 i 811), 
oraz Statut ZSS w Średniej Wsi, w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Lesko.

 

Terminy rekrutacji i składania dokumentów:

Lp. Termin Postępowanie – dokumenty
1 do 15 kwietnia 2017 r. Składanie zgłoszeń o przyjęcie do klasy pierwszej przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej – według wzoru określonego w Zarządzeniu Nr 14/O/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 12 lutego 2015 r.
2 do 9 czerwca 2017 r. II etap rekrutacji, w przypadku wolnych miejsc: składanie wniosków wraz z załącznikami o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej przez uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej – według wzoru określonego w Zarządzeniu Nr 14/O/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 12 lutego 2015 r.
3 do 31 sierpnia 2017 r. Zakończenie II etapu rekrutacji: ogłoszenie wykazu dzieci przyjętych do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

 

Kryteria przyjęć uczniów obowiązujące na II etapie postępowania rekrutacyjnego oraz odpowiadająca im wartość punktowa:

Lp. Kryterium Punkty
1 w szkole obowiązek szkolny realizuje rodzeństwo kandydata 6 pkt.
2 miejsce pracy obojga rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły 4 pkt.
3 miejsce pracy jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły 2 pkt.
4 krewni kandydata (dziadek, babcia) wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki zamieszkują w obwodzie szkoły 2 pkt

W celu wykazania spełniania kryterium, o którym mowa:
- w pkt 1 lub pkt 4 - rodzice kandydata przedstawiają stosowne oświadczenie zawierające klauzulę: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”;
- w pkt 2 lub pkt 3 - rodzice kandydata przedstawiają zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w obwodzie szkoły.

 

Załączniki do pobrania:
Zgłoszenie dziecka do szkoły podstawowej (składają uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły)
Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej (składają uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły)