Informacja z zarządzenia Dyrektora
Zespołu Szkół Samorządowych w Średniej Wsi
z dnia 26 lutego 2021 r.TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W ŚREDNIEJ WSI

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Podstawa prawna:
Art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.),
w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Lesko.

 

Terminy rekrutacji do przedszkola:

1)   Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego do 4 maja 2021 r.

2)   Drugi etap postępowania rekrutacyjnego do 9 lipca 2021 r.

3)   Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:

a)   ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola – luty,

b)   powołanie w przedszkolu komisji rekrutacyjnej – luty,

c)   składanie „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” przez rodziców dzieci już uczęszczających – do 31 marca,

d)   przyjmowanie „Wniosków o przyjęcie do przedszkola” – od 2 do 31 marca,

e)   podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – do 19 kwietnia,

f)   potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia – do 23 kwietnia,

g)   podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych – do 4 maja,

h)   składanie w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych wniosków do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola (uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem),

i)   składanie do dyrektora przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

4)  Postępowanie uzupełniające, w przypadku posiadania wolnych miejsc, przedszkole przeprowadza do końca sierpnia roku szkolnego 2020/21.

 

Załączniki do pobrania:
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (dla dzieci, które uczęszczały do przedszkola w roku poprzednim)
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola (dla dzieci, które starają się o przyjęcie do przedszkola)