Informacja z zarządzenia Dyrektora
Zespołu Szkół Samorządowych w Średniej Wsi
z dnia 26 lutego 2024 r.TERMINY I KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW

DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚREDNIEJ WSI

W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

 

Podstawa prawna:
Art. 133 ust. 2-3 oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.),
oraz Statutu ZSS w Średniej Wsi, w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Lesko.

 

Terminy rekrutacji i składania dokumentów:

Lp. Termin Postępowanie – dokumenty
1 do 3 kwietnia 2024 r. Składanie zgłoszeń o przyjęcie do klasy pierwszej przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej – według wzoru określonego w Zarządzeniu Nr 9/I/24 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 23 stycznia 2024 r.
2 do 17 czerwca 2024 r. II etap rekrutacji, w przypadku wolnych miejsc: składanie wniosków wraz z załącznikami o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej przez uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej – według wzoru określonego w Zarządzeniu Nr 9/I/24 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z dnia 23 stycznia 2024 r.
3 do 12 lipca 2024 r. Zakończenie II etapu rekrutacji: ogłoszenie wykazu dzieci przyjętych do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

 

Kryteria przyjęć uczniów obowiązujące na II etapie postępowania rekrutacyjnego oraz odpowiadająca im wartość punktowa:

Lp. Kryterium Punkty
1 W szkole obowiązek szkolny realizuje rodzeństwo kandydata. 6 pkt.
2 Miejsce pracy obojga rodziców (opiekunów prawnych) kandydata lub rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego kandydata znajduje się w obwodzie szkoły. 4 pkt.
3 Miejsce pracy jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły. 2 pkt.
4 Krewni kandydata (dziadek, babcia) wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki zamieszkują w obwodzie szkoły. 2 pkt

W celu wykazania spełniania kryterium, o którym mowa:
- w pkt 1, 2 i 4 – rodzice kandydata przedstawiają stosowne oświadczenie;
- w pkt 3 – rodzice kandydata przedstawiają zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w obwodzie szkoły.

 

Załączniki do pobrania:
Zgłoszenie dziecka do szkoły podstawowej (składają uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły)
Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej (składają uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły)