PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII I BIOLOGII

  1.  Ocenie podlegają  wiadomości i umiejętności uczniów określone programem nauczania.
  2. Wymagania edukacyjne z przedmiotu przedstawiane są uczniom i rodzicom na początku każdego roku szkolnego.
  3. Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:  

a)   Odpowiedź ustna - przynajmniej raz w semestrze, pod względem rzeczowości, stosowania języka przedmiotu, umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi,

       Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich 
      lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych – z całego działu;

b)   Kartkówka obejmujące materiał z pięciu ostatnich lekcji, nie wymagająca wcześniejszego zapowiadania;

c)    Sprawdzian – odpowiedź pisemna przeprowadzana po zakończeniu każdego działu, zapowiadany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, jest zawsze poprzedzony lekcją powtórzeniową. Sprawdziany mogą zawierać dodatkowe pytania na ocenę celującą;

d)     Aktywność na lekcji (uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, gdy zgromadzi pięć plusów, gdy uzyska ich mniej, w końcu semestru zostają one zamienione odpowiednio na oceny);

e)     Zadania domowe (za poprawnie odrobione zadanie domowe uczeń otrzymuje plus, a za brak pracy domowej minus- przyjmuje się zasadę, że trzy plusy oznaczają ocenę bardzo dobrą, a trzy minusy niedostateczny).

f)       Praca samodzielna na lekcji (uczeń w czasie zajęć rozwiązuje zadania oparciu o podręcznik lub inne pomoce dydaktyczne, jego praca jest po lekcji oceniana)

g)      Ocena zeszytu przedmiotowego.

4. Sprawdziany odbywają się w formie pisemnej, są obowiązkowe i pisane z całą klasą. W przypadku nieobecności  na sprawdzianie, uczeń powinien napisać sprawdzian w terminie do dwóch tygodni po powrocie do szkoły. Ustalanie oceny ze sprawdzianu  odbywa się według następujących kryteriów punktowych:

a) ocena bardzo dobra                100% - 85%

b) ocena dobra                84% - 65%

c) ocena dostateczna               64% - 45%

d) ocena dopuszczająca               44% - 25%

e) ocena niedostateczna        24% - 0%

5.  Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy, który jest oceniany na zakończenie każdego semestru.

Formy poprawy oceny, wystawienie oceny semestralnej i końcowej:

a)      nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni,

b)     wystawienie oceny semestralnej i na koniec roku szkolnego dokonywane jest na
podstawie ocen cząstkowych nie są ich średnią arytmetyczną, przy czym większą wagę mają oceny ze sprawdzianów, w drugiej kolejności są odpowiedzi ustne i kartkówki. Pozostałe oceny są wspomagające,

c)      uczeń, który chce otrzymać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną zdaje przed nauczycielem pisemny sprawdzian z wiadomości i umiejętności.

7.       6. Na lekcjach chemii uczeń ma obowiązek posiadać własne pomoce dydaktyczne: podręcznik, zeszyt przedmiotowy, brak własnych pomocy odnotowuje się w zeszycie  uwag.

Nauczyciel biologii i chemii Alicja Orłowska