PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

1. Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności określone programem nauczania.

2. Wymagania edukacyjne z przedmiotu przedstawiane są uczniom i rodzicom na początku każdego roku szkolnego.

3. Ocenie podlega znajomość obsługi oraz umiejętność wykorzystania aplikacji komputerowych:

a) podstawowa umiejętność obsługi komputera: praktyczna znajomość budowy komputera oraz narzędzi systemowych systemu operacyjnego Windows oraz Linux;

b) edytory grafiki: umiejętność obsługi programów przeznaczonych do tworzenia i obróbki plików graficznych – Paint, GIMP, Corel;

c) edytory tekstu: umiejętność obsługi programów przeznaczonych do tworzenia i formatowania tekstu – Notatnik, Word, program z pakietu Open Office;

d) arkusz kalkulacyjny: umiejętność obsługi programu Excel, program z pakietu Open Office;

e) program do tworzenia prezentacji: umiejętność obsługi programu PowerPoint, program z pakietu Open Office;

f) programy do tworzenia stron internetowych: umiejętność obsługi programu FrontPage, tworzenie stron www za pomocą języka HTML;

g) bazy danych: umiejętność obsługi programów do tworzenia baz danych – Access;

h) podstawowe narzędzia internetu: umiejętność posługiwania się internetem do poszerzania swoich wiadomości (przeglądarki stron www, wyszukiwarki internetowe, poczta e-mail, chat, komunikatory internetowe itp.);

i) multimedialne źródła informacji: umiejętność wykorzystywania multimedialnych programów edu­kacyjnych;

j) algorytmy: umiejętność zapisywania prostych algorytmów;

k) zamiana liczb z systemu dwójkowego i szesnastkowego na system dziesiątkowy oraz z dziesiątko­wego na dwójkowy i szesnastkowy;

l) zeszyt przedmiotowy.

4. Warunki uzyskania oceny celującej: Ocenę celującą może uzyskać uczeń, który spełnił wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto podczas sprawdzianów rozwiązywał dodatkowe zadania na ocenę celującą i zrealizował 3 spośród podanych warunków:

a) stworzył stronę internetową, używając wyłącznie znaczników języka HTML;

b) osiągnął dobry wynik w konkursie przedmiotowym z informatyki;

c) ukończył jeden z kursów e-learningowych związanych z informatyką (Word, Excel, Bazy danych, Grafika komputerowa);

d) uczestniczył w pozalekcyjnych zajęciach komputerowych, podczas których poznawał nowe programy i poszerzał swoją wiedzę na temat technologii informacyjnej (frekwencja powyżej 75%);

e) przygotował pracę projektową z dowolnego przedmiotu w formie prezentacji multimedialnej za pomocą programu PowerPoint.

W wypadku ucznia, który nie spełnił wymagań na ocenę bardzo dobrą, zrealizowanie 3 spośród podanych warunków jest podstawą do podwyższenia oceny o jeden stopień.

5. Na lekcjach informatyki uczeń ma obowiązek posiadać zeszyt przedmiotowy, który jest oceniany pod koniec każdego semestru.

6. Oceny semestralne i roczne wystawiane są na podstawie wszystkich ocen cząstkowych i nie są ich średnią arytmetyczną. Przy ustalaniu oceny końcowej wszystkie formy aktywności mają takie samo znaczenie.

7. Uczeń może otrzymać ocenę końcoworoczną wyższą niż przewidywana po spełnieniu warunków zawartych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania i zaliczeniu pisemnego sprawdzianu z zakresu materiału ustalonego przez nauczyciela.

Nauczyciel informatyki Robert Miszczak