PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI

1. Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności określone programem nauczania.

2. Wymagania edukacyjne z przedmiotu przedstawiane są uczniom i rodzicom na początku każdego roku szkolnego.

3. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia:

a) prace plastyczne;

b) odpowiedź ustna;

c) sprawdzian z historii sztuki;

d) opis dzieła sztuki;

e) zeszyt przedmiotowy lub zeszyt ćwiczeń.

4. W ciągu semestru uczeń powinien oddać do oceny 10 prac plastycznych wykonanych różnymi tech­nikami, związanych tematycznie z omawianą epoką lub kierunkiem w sztuce. Oceniana praca musi być estetyczna, wykończona i wykonana w całości techniką plastyczną wskazaną przez nauczyciela. Jeśli uczeń nie zdąży na lekcji, może pracę plastyczną wykończyć w domu i przedstawić ją do oceny w terminie do dwóch tygodni.

5. Odpowiedzi ustne odbywają się w formie bezpośrednich odpowiedzi na pytania stawiane przez nau­czyciela w czasie trwania lekcji z materiału obejmującego 3 ostatnie lekcje. Uczeń może otrzymać jedną ocenę za odpowiedź ustną w trakcie semestru.

6. W ciągu semestru uczniowie piszą na papierze formatu A4 jeden sprawdzian z historii sztuki, spraw­dzający znajomość charakterystycznych cech poznanych w danym semestrze epok i kierunków w sztuce oraz umiejętność porównywania dzieł pochodzących z różnych epok. Sprawdzian ten jest oceniany według następujących kryteriów punktowych:

a) 85% - 100%: bardzo dobry;

b) 65% - 84%: dobry;

c) 45% - 64%: dostateczny;

d) 25% - 44%: dopuszczający;

e) 0% - 24%: niedostateczny.

7. Podczas sprawdzianu z historii sztuki, na drugiej stronie kartki formatu A4, uczeń redaguje opis dzieła sztuki: obrazu lub rzeźby z danej epoki (z zachowaniem trójdzielnej kompozycji: wstęp, właściwy opis, ocena dzieła) – ocenie podlega zarówno treść jak i forma pracy.

8. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy z plastyki lub zeszyt ćwiczeń, który jest oce­niany pod koniec każdego semestru.

9. Warunki uzyskania oceny celującej: Ocenę celującą może uzyskać uczeń, który spełnił wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto podczas sprawdzianów rozwiązywał dodatkowe zadania na ocenę celującą i zrealizował 3 spośród podanych warunków:

a) opracował pracę projektową: powinna ona dotyczyć epoki poznawanej w danym roku szkolnym, może być wykonana jako duży plakat lub prezentacja multimedialna, podczas jej wykonywania uczeń ma obowiązek raz w miesiącu konsultować z nauczycielem plan i realizację projektu;

b) brał udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach plastycznych;

c) pomagał w przygotowaniu dekoracji na akademie (inauguracja nowego roku szkolnego, Święto Niepodległości, koncert kolęd, rekolekcje, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja) oraz w sprzątaniu po akademiach;

d) uczestniczył w pozalekcyjnych zajęciach plastycznych, np. w ramach drużyny harcerskiej (frek­wencja powyżej 75%);

e) prowadzi własną działalność twórczą.

W wypadku ucznia, który nie spełnił wymagań na ocenę bardzo dobrą, zrealizowanie 3 spośród po­danych warunków jest podstawą do podwyższenia oceny o jeden stopień.

10. Na lekcjach plastyki uczeń ma obowiązek posiadać zeszyt przedmiotowy lub zeszyt ćwiczeń oraz pomoce i materiały plastyczne niezbędne do wykonania pracy plastycznej w danej technice.

11. Oceny semestralne i roczne wystawiane są na podstawie wszystkich ocen cząstkowych i nie są ich średnią arytmetyczną. Przy ustalaniu oceny końcowej wszystkie formy aktywności mają takie samo znaczenie.

12. Uczeń może otrzymać ocenę końcoworoczną wyższą niż przewidywana po spełnieniu warunków zawartych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania i zaliczeniu pisemnego sprawdzianu z zakresu materiału ustalonego przez nauczyciela.

Nauczyciel plastyki Robert Miszczak