PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

2. Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, w tym:

a) formy aktywności plastycznej ucznia:

b) wypowiedź pisemna:

c) wypowiedź ustna:

d) praca w grupie:

3. Każdy uczeń powinien być oceniony w ciągu semestru co najmniej:

4. Dokumentowanie oceniania odbywa się poprzez: zapisy w dziennikach lekcyjnych, arkuszach ocen, odnotowywanie oceny w dzienniczku.

5. Uczeń ma prawo do bieżącej informacji dotyczącej jego postępów oraz wskazania kierunków poprawy.

6. Ocenianie ma charakter cyfrowy w skali 1 - 6. Prace pisemne ocenia się punktowo. Dla ustalenia ocen cyfrowych stosowane są progi przeliczeniowe według następującej skali:

a) bardzo dobry: 85% - 100%

b) dobry: 65% - 84%

c) dostateczny: 45% - 64%

d) dopuszczający: 25% - 44%

e) niedostateczny: 0% - 24%

7. Odpowiedzi ustne odbywają się w formie bezpośrednich odpowiedzi na pytania stawiane przez nauczyciela na zajęciach.

8. Jeżeli uczeń opuścił pisanie pracy z przyczyn losowych, to powinien ją napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły.

9. Kartkówki nie podlegają poprawie.

10. Tydzień przed klasyfikacją nie przewiduje się dodatkowych prac.

11. Uczeń ma prawo do wpisania dodatkowej oceny za wykonanie pracy nadobowiązkowej na konkurs szkolny, gminny, powiatowy lub wojewódzki, w którym brał udział.

12. Przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny z plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się ze stawianych zadań.

13. Na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe, specyficzne trudności w uczeniu się.

14. Klasyfikacja śródroczna / roczna ucznia z lekkim upośledzeniem umysłowym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zakresu plastyki.

15. Ocenę klasyfikacyjną śródroczną / roczną ucznia z lekkim upośledzeniem umysłowym uczęszczającego na zajęcia w zespole klasowym wpisuje się w dzienniku lekcyjnym tejże klasy.

16. Oceny semestralne i roczne wystawiane są na podstawie wszystkich zdobytych ocen cząstkowych i nie są ich średnią arytmetyczną. Wszystkie formy aktywności mają takie same znaczenie.

17. Uczeń może otrzymać ocenę końcoworoczną wyższą niż przewidywana po spełnieniu warunków w WSO i zaliczeniu pisemnego testu z zakresu przerabianego materiału.

Nauczyciel plastyki Elżbieta Benewiat