PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

1. Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności określone programem nauczania.

2. Wymagania edukacyjne z przedmiotu przedstawiane są uczniom i rodzicom na początku każdego roku szkolnego.

3. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia:

a) odpowiedzi ustne;

b) aktywność podczas lekcji;

d) recytacja tekstów literackich;

e) głośne czytanie fragmentów tekstów literackich;

h) metody aktywizujące;

g) kaligrafia;

j) zeszyty przedmiotowe i zeszyty ćwiczeń;

i) pisemne zadania domowe;

f) dyktanda;

c) sprawdziany znajomości lektur;

k) prace klasowe;

l) testy egzaminacyjne.

4. Odpowiedzi ustne odbywają się w formie bezpośrednich odpowiedzi na pytania stawiane przez nau­czyciela w czasie trwania lekcji z materiału obejmującego 3 ostatnie lekcje lub w formie dłuższej wypowiedzi ucznia na zadany temat z bieżącego materiału. Uczeń może otrzymać około 5 ocen za odpowiedź ustną w ciągu semestru (średnio jedną ocenę na miesiąc).

5. Za krótsze wypowiedzi podczas lekcji uczeń otrzymuje plusy, które pod koniec półrocza są zamie­niane na oceny za aktywność:

a) od 20 plusów: bardzo dobry;

b) od 15 plusów: dobry;

c) od 10 plusów: dostateczny;

d) od 5 plusów: dopuszczający;

e) poniżej 5 plusów: niedostateczny.

6. W ciągu semestru uczeń przygotowuje dwukrotnie recytację poezji lub fragmentów prozy wskaza­nych przez nauczyciela. Utwór wygłaszany jest podczas lekcji na forum całej klasy. Ocenie podlega zarówno pamięciowe opanowanie całego tekstu, jak i jego właściwa interpretacja głosowa, dykcja, poprawność fonetyczna oraz ogólny wyraz artystyczny.

7. W ciągu semestru uczeń może być dwukrotnie oceniony za umiejętność płynnego czytania. Podczas oceniania tej umiejętności uczeń odczytuje głośno wskazany przez nauczyciela fragment z podręcznika lub lektury, by mogła się z jego treścią zapoznać cała klasa.

8. Pod pojęciem metod aktywizujących należy rozumieć m.in. inscenizacje teatralne, wykonanie nie­wielkiego projektu (np. drzewa genealogicznego własnej rodziny, makiety), pracy plastycznej związanej z bieżącym materiałem nauczania oraz wspólny śpiew całej klasy utworów należących do poezji śpiewanej.

9. Uczeń ma obowiązek raz w miesiącu przepisać na kartce formatu A4 wybrany tekst literacki, stosując zasady kaligrafii i wprowadzić ozdobniki plastyczne stosowne do jego treści. Przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy mogą to być kartki mniejszego formatu z wykaligrafowanymi życze­niami dla wylosowanych kolegów z klasy lub rodziny.

10. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy z literatury i gramatyki, a także na bieżąco uzupełniać zeszyty ćwiczeń z gramatyki i ortografii. Są one oceniane pod koniec każdego semestru.

11. Podczas oceniania prac pisemnych (pisemnych zadań domowych, prac klasowych z literatury) bra­ne są pod uwagę następujące elementy:

a) treść (pisanie pracy zgodnie z podanym tematem, bogactwo elementów nawiązujących do tematu);

b) forma (poprawna kompozycja pracy, zachowanie właściwych proporcji między poszczególnymi jej częściami: wstępem, rozwinięciem i zakończeniem, stosowanie akapitów);

c) stylistyka i język (poprawność pod względem stylistycznym, frazeologicznym, fleksyjnym, składniowym i słowotwórczym – dopuszczalny jeden błąd stylistyczny i jeden błąd językowy);

d) ortografia (poprawność pod względem ortograficznym – dopuszczalny jeden błąd);

e) interpunkcja (poprawność pod względem interpunkcyjnym – dopuszczalne trzy błędy).

12. W trakcie semestru uczeń ma obowiązek napisać dwa dyktanda. Ustalanie oceny z dyktanda odbywa się według następujących kryteriów:

a) 0 - 1 błąd: bardzo dobry;

b) 2 - 3 błędy: dobry;

c) 4 - 5 błędów: dostateczny;

d) 6 - 9 błędów: dopuszczający;

e) powyżej 10 błędów: niedostateczny.

13. Sprawdziany znajomości lektur pisane są dwa razy w trakcie semestru i dotyczą znajomości treści dwóch lektur poznawanych w danym półroczu. Mogą one mieć formę zadań zamkniętych lub otwartych. Ocena za sprawdzian znajomości lektury ma najistotniejsze znaczenie podczas wyznaczania oceny końcowej!

14. W każdym semestrze uczeń powinien napisać dwie prace klasowe z literatury i jedną z gramatyki. Praca klasowa z gramatyki jest oceniana według następujących kryteriów punktowych:

a) 85% - 100%: bardzo dobry;

b) 65% - 84%: dobry;

c) 45% - 64%: dostateczny;

d) 25% - 44%: dopuszczający;

e) 0% - 24%: niedostateczny.

15. Dyktanda, sprawdziany znajomości lektur oraz prace klasowe są przeprowadzane zgodnie z nastę­pującymi zasadami:

a) każdą z tych prac uczeń ma obowiązek pisać na papierze kancelaryjnym z odpowiednim nagłów­kiem, zachowując zasady estetyki zarówno w piśmie, jak i w formie całej pracy;

b) są one zapowiadane co najmniej na tydzień przed terminem ich przeprowadzenia, a w wypadku pracy klasowej z gramatyki praca klasowa poprzedzona jest lekcją powtórzeniową,

c) są one obowiązkowe i pisane z całą klasą,

d) w przypadku nieobecności, uczeń powinien napisać dyktando, sprawdzian lub pracę klasową w terminie do dwóch tygodni po powrocie do szkoły.

16. Warunki uzyskania oceny celującej: Ocenę celującą może uzyskać uczeń, który spełnił wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto podczas sprawdzianów i prac klasowych rozwiązywał dodatkowe zadania na ocenę celującą i zrealizował 3 spośród podanych warunków:

a) brał udział w różnych pozaszkolnych konkursach polonistycznych (recytatorskim, poezji śpiewa­nej, ortograficznym itp.);

b) osiągnął dobry wynik w konkursie przedmiotowym z języka polskiego;

c) brał aktywny udział w akademiach i uroczystościach szkolnych (inauguracja nowego roku szkolnego, Święto Niepodległości, koncert kolęd, rekolekcje, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja), recytując wiersze lub fragmenty prozy;

d) uczestniczył w pozalekcyjnych zajęciach kółka polonistycznego, podczas których brał aktywny udział w rozwiązywaniu różnych testów polonistycznych (frekwencja powyżej 75%);

e) aktywnie uczestniczył w pracach szkolnego zespołu teatralnego (frekwencja powyżej 75%).

W wypadku ucznia, który nie spełnił wymagań na ocenę bardzo dobrą, zrealizowanie 3 spośród poda­nych warunków jest podstawą do podwyższenia oceny o jeden stopień.

17. Na lekcjach języka polskiego uczeń ma obowiązek posiadać: zeszyt przedmiotowy, podręcznik lub egzemplarz omawianej lektury, zeszyt ćwiczeń.

18. Uczeń ma prawo raz w ciągu semestru zgłosić brak przygotowania do lekcji (nie dotyczy sprawdzianów oraz lekcji powtórzeniowych), musi to jednak zrobić bezpośrednio przed lekcją.

19. Oceny semestralne i roczne wystawiane są na podstawie wszystkich ocen cząstkowych i nie są ich średnią arytmetyczną. Największe znaczenie mają oceny ze sprawdzianów znajomości lektur, w następnej kolejności prace klasowe.

20. Uczeń może otrzymać ocenę końcoworoczną wyższą niż przewidywana po spełnieniu warunków zawartych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania i zaliczeniu pisemnego sprawdzianu z zakresu materiału ustalonego przez nauczyciela.

Nauczyciele języka polskiego: Krystyna Gąska i Robert Miszczak