PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI I ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

1.    Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności uczniów określone programem nauczania.

2.    Wymagania edukacyjne z przedmiotu przedstawiane są uczniom i rodzicom na początku każdego roku szkolnego.

3.    Ocenianiu podlegają następujące formy pracy uczniów:

a)         Zadanie praktyczne – wykonywane są podczas lekcji, jeżeli uczeń nie zdąży wykonać zadania na lekcji, to powinien dokończyć pracę samodzielnie w domu i przedstawić ją do oceny na kolejnych zajęciach.

b)         Odpowiedź ustna - przynajmniej raz w semestrze,

c)         Sprawdzian – przeprowadzany pod koniec każdego semestru, sprawdzian może zawierać dodatkowe pytania na ocenę celującą;

d)         Aktywność na lekcji - uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, gdy zgromadzi trzy plusy.

e)         Zadanie domowe,

f)           Zeszyt przedmiotowy – oceniany na zakończenie każdego semestru.

4. Sprawdziany odbywają się w formie pisemnej, są obowiązkowe i pisane z całą klasą. W przypadku nieobecności  na sprawdzianie, uczeń powinien napisać sprawdzian w terminie do dwóch tygodni po powrocie do szkoły. Ustalanie oceny ze sprawdzianu  odbywa się według następujących kryteriów punktowych:

a)         ocena bardzo dobra         100% - 85%

b)         ocena dobra                       84% - 65%

c)         ocena dostateczna           64% - 45%

d)         ocena dopuszczająca      44% - 25%

e)         ocena niedostateczna      24% - 0%

5. Na lekcjach techniki uczeń ma obowiązek posiadać własne pomoce dydaktyczne: podręcznik, zeszyt przedmiotowy, przybory rysunkowe, materiały do zadań praktycznych.

 

Nauczyciel techniki Janusz Skrajny