PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

1. Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności określone programem nauczania.

2. Wymagania edukacyjne z przedmiotu przedstawiane są uczniom i rodzicom na początku każdego roku szkolnego.

3. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia:

1) Stopień opanowania wymagań programowych:

a) Podstawowych i  ponadpodstawowych

b) Właściwe wykorzystanie zdolności koordynacyjno – kondycyjnych

c) Poziom umiejętności ruchowych

d) Poziom wiedzy

e) Postęp w usprawnianiu

 

2) Aktywność

a) Zaangażowanie w wykonywanie ćwiczeń i zadań zbliżone do maksymalnych  swoich możliwości

b) Inwencję twórczą

c) Aktywny udział w zajęciach i współuczestnictwo w ich organizacji

d) Reprezentowanie szkoły w zawodach

e) Udział w zajęciach pozalekcyjnych ( UKS, kółka sportowe)

f)  Uprawianie sportu wyczynowo( uzyskanie znaczących osiągnięć)

3) Frekwencja – uczestnictwo w zajęciach

a) Spóźnienia

b) Nieobecności nieusprawiedliwione

c) Nieobecności usprawiedliwione

d) Jednostkowe zwolnienia z ćwiczeń

e) Ucieczki z zajęć

4) Postawa ucznia

a)  Dyscyplina podczas zajęć

b)  Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas lekcji

c)  Przestrzeganie regulaminu korzystania z obiektów sportowych

d)  Postawa ,,fair play” podczas lekcji

e)  Higiena ciała i stroju

f)   Współpraca z grupą

4. O jakości wystawionej oceny powinien decydować poziom jaki reprezentuje uczeń w zakresie poszczególnych kryteriów. Należy zwrócić uwagę na wysiłek jaki uczeń wkłada  w czynione postępy oraz aktywną jego postawę.

5. Uczniowie zgłaszają swoje nieprzygotowanie do zajęć przed lekcją.

6. Dziewczęta w czasie niedyspozycji  zwalniane są z wykonywania intensywnego wysiłku fizycznego, natomiast obowiązuje je aktywne uczestnictwo w zajęciach.

7. Uczniowie zwolnieni z ćwiczeń na podstawie zaświadczenia ( lekarskie, od rodziców) nie są zwalniani z obowiązku obecności na lekcji .

8. Uczeń , który jest nieobecny na sprawdzianie, ma obowiązek  przystąpić do niego  w okresie 2 tygodni od przyjścia do szkoły w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

9. Ustalanie oceny z testów odbywa się według następujących kryteriów punktowych:

1) ocena bardzo dobra 100% - 85%

2) ocena dobra 84% - 65%

3) ocena dostateczna 64% - 45%

4) ocena dopuszczająca 44% - 25%

5) ocena niedostateczna 24% - 0%

10. Poziom umiejętności ruchowych  sprawności fizycznej podlega ocenie w skali sześciostopniowej (0 - 6).

  1) Ocena celująca (6)  - Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą . wyniki znacznie przewyższają  normy cech motorycznych na ocenę bardzo dobrą. Osiąga duży postęp w usprawnianiu się  ( np. poprawa we wszystkich próbach). Poziom opanowania umiejętności technicznych znacznie przewyższa wymagania. Zastosowanie umiejętności w praktycznym działaniu: jest doskonały we wszystkich dyscyplinach i konkurencjach. Poziom wiedzy wykraczający poza program danej klasy. Potrafi praktycznie wykorzystać wiedzę w konkurencjach, zawodach, tworzeniu nowych rozwiązań. Jest bardzo zaangażowany na lekcjach. Rozwija swoje uzdolnienia. Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym szkoły, bądź też w innych formach aktywności związanych z wychowaniem fizycznym. Systematycznie reprezentuje szkołę w rozgrywkach sportowych. Osiąga sukcesy na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.

2)  Ocena bardzo dobra (5) - Uczeń jest bardzo sprawny fizycznie; osiąga wyniki wg norm na ocenę bardzo dobrą. Ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką , zna przepisy dyscyplin sportowych zawartych w programie. Osiąga wyniki lepsze od diagnozy .Osiąga poprawę w większości prób. Systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy w osobistym usprawnianiu. Doskonale opanował większość umiejętności. Bardzo dobrze sobie radzi w większości dyscyplin, posi9ada ogromny zasób wiedzy . Umie zastosować wiedzę w samodzielnym rozwiązywaniu zadań. Podejmuje duży wysiłek , systematycznie stara się. Reprezentuje szkołę w rozgrywkach sportowych , bierze udział w mistrzostwach szkoły, w zajęciach treningu UKS-u lub w innym klubie sportowym- osiągając dobre wyniki sportowe. Jego postawa społeczna , zaangażowanie i stosunek do zajęć nie budzi najmniejszych zastrzeżeń.

3) Ocena dobra (4) - Uczeń dysponuje dobrą sprawnością motoryczną. Ćwiczenia wykonuje prawidłowo lecz nie dość dokładnie, z małymi błędami technicznymi. Wykazuje tendencje do poprawy wyników. Brak stałej poprawy ale pojedyncze próby poprawione. Nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnianiem, wykazuje stałe i dość dobre postępy w tym zakresie. Opanował większość umiejętności lecz w różnym stopniu. Radzi sobie w różnych dyscyplinach sportowych. Zna większość zagadnień i pojęć. Sprawnie posługuje się wiedzą. Jego postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej nie budzi większych zastrzeżeń. Podejmuje wysiłek, stara się -  jednak niesystematycznie.

4) Ocena dostateczna (3) - Uczeń dysponuje przeci9etną sprawnością motoryczna. Osiąga wyniki wg norm na ocenę dostateczną . Posiada tylko podstawowe umiejętności. Ćwiczenia wykonuje niepewnie  z większymi błędami technicznymi. Wykazuje małe postępy w usprawnianiu. Nie bardzo daje sobie radę w kilku dyscyplinach. Zna podstawowe pojęcia i zagadnienia. Nie bierze  udziału w zajęciach pozalekcyjnych. Sporadycznie wykorzystuje wiedzę do rozwiązywania problemów. Uczestniczy w lekcji, mało się stara. Przejawia pewne braki  w zakresie postawy społecznej i w stosunku do kultury fizycznej.

5) Ocena dopuszczająca (2) - Uczeń posiada słabą sprawność fizyczną. Osiąga wyniki znacznie poniżej oceny dostatecznej .Opanował minimalną ilość wiadomości. Nie radzi sobie w większości dyscyplin. Ćwiczenia wykonuje niepewnie z dużymi błędami technicznymi.. Wykazuje bardzo małe postępy w usprawnianiu motorycznym. Ma minimalny zasób pojęć i wiadomości. Nie potrafi samodzielnie zastosować wiedzy w praktyce. Nie wkłada wysiłku, nie stara się. Sporadycznie ćwiczy. Przejawia duże braki w zakresie postawy społecznej i stosunku do wychowania fizycznego.

6) Ocena niedostateczna (1) - Uczeń posiada bardzo słabą sprawność fizyczną. Nie przystępuje lub nie kończy prób mimo możliwości. Ćwiczenia wykonuje z bardzo dużymi błędami technicznymi lub nie potrafi ich wykonać. Nie wykazuje żadnych postępów w usprawnianiu się. Nie posiada żadnych umiejętności wymaganych dla danej klasy. Nie umie wystąpić w żadnej z dyscyplin. Nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych , nie uczestniczy w życiu sportowym szkoły. Nie rozróżnia pojęć. Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi rozwiązać problemu, zadania sprawnościowego. Nie wykonuje ćwiczeń i poleceń. Stosunek ucznia do kultury fizycznej i jego postawa społeczna są negatywne.

 

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  

mgr  Dariusz Kotyła