ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH

w Średniej WsiKlauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych
dla rodziców


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana oraz Państwa dzieci danych osobowych, a także o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana oraz Państwa dzieci danych osobowych jest Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi, z siedzibą: Średnia Wieś 172, 38-604 Hoczew, tel.: 134694220, e-mail: zss@sredniawies.pl, reprezentowany przez dyrektora szkoły Pana Roberta Miszczaka.
 2. W Zespole Szkół został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail: iod@lesko.pl.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana oraz Państwa dzieci dane osobowe w związku z realizacją zadań wynikających z przepisów prawa, w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59, 949 z późn. zm.), ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.), prawa lokalnego (uchwały, zarządzenia) oraz Statutu, a także na podstawie szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz szczególnych przepisów wykonawczych, a także obowiązków i zadań zleconych, na podstawie zawartych umów oraz udzielonych zgód.
 4. Pani/Pana oraz Państwa dzieci dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
  2. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
  3. w pozostałych przypadkach - na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści tej zgody.
 5. Administrator przetwarza Pani/Pana oraz Państwa dzieci dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
 6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana oraz Państwa dzieci danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania, przetwarzają dane osobowe.
 7. Pani/Pana oraz Państwa dzieci dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody.
 8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana oraz Państwa dzieci danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
  2. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO);
  3. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO);
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
  5. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO);
  6. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, przysługuje prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem (art. 13 ust. 2 lit. c RODO).

   Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres: zss@sredniawies.pl

 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. W przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dobrowolnych, konsekwencją będzie np.:
  1. niewykonywanie zdjęć dziecka podczas uczestnictwa w imprezach i zajęciach szkolnych (czyli dziecko będzie pomijane podczas wykonywania fotorelacji);
  2. niepublikowanie danych osobowych dziecka uczestniczącego w imprezach i zajęciach w żadnych mediach.
 12. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych.
 13. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka

....................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)


....................................................................................................            ....................................................................................................
Data i czytelny podpis matki/opiekuna prawnego                      Data i czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego


Plik do pobrania:
Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka


© 2018     Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi 38 - 604 Hoczew
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości stron proszę kierować do: WEBMASTERA