ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH

w Średniej WsiKlauzula informacyjna
dotycząca monitoringu wizyjnego


Informujemy, że na terenie Zespołu Szkół Samorządowych w Średniej Wsi, Średnia Wieś 172, 38-604 Hoczew, prowadzony jest monitoring wizyjny.

 1. Administratorem systemu monitoringu jest Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi, Średnia Wieś 172, 38-604 Hoczew, reprezentowany przez dyrektora szkoły.
 2. W Zespole Szkół wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail: iod@lesko.pl
 3. Monitoring wizyjny jest stosowany zgodnie z:
  • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  • Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000);
  • art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996).
 4. Celem monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrona mienia.
 5. Nagrania z monitoringu są przechowywane do 14 dni.
 6. Zakres przetwarzania danych obejmuje dane osobowe, jakim jest wizerunek osób utrwalony na urządzeniu rejestrującym.
 7. Nagrania z monitoringu mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 8. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) - o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem ww. przepisów.
 10. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych.
 11. Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


© 2018     Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi 38 - 604 Hoczew
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości stron proszę kierować do: WEBMASTERA