Kwiecień 2005     Publiczne Gimnazjum w Średniej Wsi             nr 1, 2, 3


Na uboczu Berezki - niewielkiej wio-ski na trasie z Leska do Polańczy-ka znaleźć można malownicze, po-rośnięte bujną zielenią ruiny muro-wanej cerkwi.
Jedną z lektur poz-nawanych w gim-nazjum jest "Latar-nik" Henryka Sien-kiewicza. Jego bo-hater - Skawiński - stracił posadę lata-rnika, gdyż zaczy-
tał się w epopei A. Mickiewicza "Pan Tadeusz". Jednak prawdziwy człowiek, którego historia zainspiro-wała Sienkiewicza, czytał powieść zupełnie innego autora.
Do najbardziej charakterystycznych elementów bieszczadzkiego krajob-razu należą stare, drewniane cerkie-wki. Jedną z ocalałych do dziś jest cerkiew w Bereżnicy Wyżnej.

Galeria Humor zeszytów

Dyrektorem Pub-licznego Gimnaz-jum w Średniej Wsi jest już od wielu lat pan Ja-nusz Skrajny. Mo-żna powiedzieć, że pod jego kiero-
wnictwem nasza szkoła przeżywa złote lata swego istnienia. Postano-wiliśmy zadać panu dyrektorowi kil-ka pytań o przeszłość i dzień dzi-siejszy naszej szkoły.

Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY:

Szkolny konkurs ortograficzny
o tytuł "Mistrza Ortografii"


Konstytucja 3 Maja - Akademia

Festiwal Nauki - Święto Szkoły

Prezentacja klas: I A  i  I B

Informator o szkole

Na ciekawe wycieczki jeździmy nie tylko w odległe rejony Polski, gdyż staramy się także poznawać "na-szą małą ojczyznę". Jedna z tras prowadzi na najwyższy szczyt Bie-szczadów - Tarnicę.

AGROTURYSTYKA