Marzec 2005        Publiczne Gimnazjum w Średniej Wsi             nr 1, 2, 3


Gdy w Hoczwi na rozwidleniu dróg turyści przejeżdżają obok rozwala-jącej się i niszczejącej rudery, chy-ba żadnemu z nich nawet nie przyj-dzie do głowy, że oto mijają zaby-tek, który może poszczycić się dłu-gą i pasjonującą historią.
Aleksander Fred-ro to jedno z naj-głośniejszych na-zwisk polskiej lite-ratury. Pisarz czę-sto bywał w Bie-szczadach i zaw-sze z ogromnym
sentymentem tu powracał. Co ciąg-nęło tego wielkiego komediopisarza w nasze strony? Dlaczego Hoczew tak ciepło zapisała się w jego wspo-mnieniach?
Wśród bieszczadz-kich budowli sakral-nych ocalałych do naszych czasów z dawnych lat zdecy-dowaną przewagę mają zabytki drew-niane. Jedną z nieli-
cznych murowanych, zabytkowych świątyń jest kościół z Hoczwi, który wraz z dawnym właścicielem wioski Jackiem Fredro trafił nawet na karty powieści.

Galeria Humor zeszytów

Często zachwyca-my się pięknem dzieł sztuki zgro-madzonych w mu-zeach Warszawy czy Krakowa... A przecież by zetk-
nąć się z wielką i oryginalną sztuką wystarczy wstąpić do hoczewskiej galerii stworzonej przez pana Pękal-skiego, by na chwilę przenieść się w zupełnie inny świat. Oto co artys-ta opowiedział nam o sobie.

Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY:

Konkurs wojewódzki z historii

Konkurs o ks. B. Markiewiczu

Konkurs "O Bieszczadach
wiem prawie wszystko"


Rekolekcje szkolne

Prezentacja klas: II A  i  II B

Niezwykłe i pasjonujące historie, które znamy z kart lektur, nie zaw-sze rozgrywają się gdzieś daleko. Jednodniowa wycieczka do Odrzy-konia pod Krosnem przekonała nas, że wielkie dzieła literackie rodzą się także zupełnie blisko nas.

AGROTURYSTYKA