Listopad 2005       Publiczne Gimnazjum w Średniej Wsi            nr 4, 5, 6


Już w I poł. X wie-ku Gniezno stało się głównym gro-dem plemienia Polan, a po utwo-rzeniu państwa polskiego – jego pierwszą stolicą.
Dziś jego rola w życiu politycznym naszego kraju nie jest już tak duża jak przed wiekami, gdy władzę w swoich rękach dzierżył ród Piastów.
Wiele postaci ma szczególne znaczenie dla Polski i jedno-czącej się Euro-py. Ważną rolę podczas kształ-towania się pań-
stwa polskiego odegrał święty Woj-ciech, biskup i męczennik, który zginął, nawracając Prusów. Kościół w Polsce uznał go za jednego ze swoich głównych patronów.
Najciekawszym za-bytkiem Gniezna jest zbudowana w II poł. X wieku przez Mieszka I katedra, która była świad-kiem wielu ważnych wydarzeń historycz-
nych, takich jak wyruszenie św. Wojciecha z misją nawracania Prus, Zjazd Gnieźnieński oraz ko-ronacja pierwszego króla Polski - Bolesława Chrobrego.

Galeria Humor zeszytów

O więzach między rożnymi naroda-mi Słowiańskimi, o początkach państwa polskiego opowiada jedna z najstarszych polskich legend o trzech braciach Lechu, Czechu i Rusie.

Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY:

Wycieczka do Odrzykonia

Akademia z okazji 87. rocznicy
odzyskania przez Polskę
Niepodległości


Andrzejki


Test matematyczno-przyrodniczy

Kolejny przystanek na naszej dro-dze to Gniezno - miasto, które jak żadne inne wiąże się z początkiem naszej Ojczyzny. Było przecież pierwszą stolicą Polski.

BIESZCZADY